Nasz dostawca jest producentem warzyw w Ameryce Środkowej, który od 30 lat wykorzystuje nowoczesne techniki uprawy roślin, nawadniania i zwalczania szkodników. Jedną z podstawowych procedur przy uprawie warzyw jest badanie wody wykorzystywanej do nawadniania, która jest poddawana badaniom mikrobiologicznym przez Inspekcję Jakości Żywności.

GAP – Dobra Praktyka Rolnicza
W produkcji rolnej wdraża i wykorzystuje metody zalecane przez program GAP (Good Agricultural Practice) regulowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Procedury GAP pozwalają ulepszać proces produkcji warzyw wykorzystując wszystkie dostępne środki. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko wystąpienia fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia warzyw.

HACCP – System Analizy zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
Nasz dostawca jest posiada certyfikację HACCP która ma na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących w procesie produkcyjnym.
System HACCP daje nam pewność , że producent wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

Stosowanie tego systemu jest wymagane przez prawodawstwo Unii Europejskiej w produkcji i przetwórstwie żywności. Podstawą prawną do wprowadzenia systemu HACCP jest Dyrektywa Nr 93/43/EEC z 14 czerwca 1993 r. dotycząca higieny środków spożywczych. Określa ona podejście do spraw jakości i bezpieczeństwa żywności dla wszystkich stron zaangażowanych w proces produkcji żywności. W myśl artykułu 3, analiza zagrożeń i określenie środków zapobiegawczych oraz obowiązek wprowadzenia systemu opartego na zasadach HACCP spoczywa na producentach, przetwórcach i dystrybutorach produktów żywnościowych.